HudebnA�k 21. st.

Hodiny a hodiny cviA?enA� nejsou vA?echno – A?spA�A?nA? start hudebnA� kariA�ry je tou nejdA?leA?itA�jA?A� A?A?stA� profesionA?lnA�ho A?ivota kaA?dA�ho hudebnA�kaa�� ZA�skejte vA?as vA?echny dA?leA?itA� informace!

Francouzsko-A?eskA? hudebnA� akademie v TelA?i v roce 2016 zmA�nila dlouhodobou strategii a koncept. Ve svA� zA?kladnA� charakteristice hudebnA� vA?uky zA?stA?vA? nezmA�nA�na, ale rozA?iA�uje svA?j programovA? zA?bA�r na komplexnA� vA?chovu mladA�ho umA�lce. NovA? doplA?kovA? projekt a�zHudebnA�k 21. st.a�? si klade za cA�l postupnA� pA�ipravovat A?A?astnA�ky akademie na A?spA�A?nou umA�leckou drA?hu – nabA�dnout jim nejen mistrovskA� kurzy s pA�ednA�mi svA�tovA?mi umA�lci, ale ukA?zat jim rovnA�A? cestu k A?spA�chu a poskytnout jim veA?kerA� nutnA� informace.

HudebnA�ci dnes stojA� pA�ed mnoha novA?mi poA?adavky i problA�my a znalost hudebnA�ho prA?myslu i cit pro podnikatelskA� chovA?nA� jsou pro mladA� umA�lce skuteA?nou vA?hodou. Aby v hudebnA�m svA�tA� uspA�li, musA� bA?t z hlediska svA�ho umA�leckA�ho zA?bA�ru vA?estrannA�, zA?roveA? si uvA�domovat svA� nA?rodnA� hudebnA� koA�eny a svou vlastnA� umA�leckou jedineA?nost, bA?t obeznA?meni se souA?asnA?mi trendy v oblasti soudobA� hudby a svA� zkuA?enosti sdA�let s mezinA?rodnA�mi umA�lcia�� To vA?e klade na umA�lce novA� nA?roky a vyA?aduje vA�tA?A� informovanost i vA?estrannost.

Od roku 2016 jsou proto souA?A?stA� FA?HA pA�ednA?A?ky hudebnA�ho managementu, kterA� se zamA�A�ujA� na novA� trendy, mA�nA�cA� se situaci v evropskA�m kulturnA�m prostA�edA� i dopady globalizaA?nA�ch zmA�n v oblasti hudebnA�ho trhu. VA?uka mA? za cA�l mladA?m hudebnA�kA?m vysvA�tlit dA?leA?itA� kroky v budovA?nA� hudebnA� kariA�ry a poskytnout poradenstvA� i zA?kladnA� informace tA?kajA�cA� se dvou hlavnA�ch okruhA? a�� nahrA?vacA�ho prA?myslu a koncertnA� A?innosti. MladA� hudebnA�ci se takA� dozvA�dA� praktickA� rady a�� napA�A�klad jak vyvA�jet svA� vlastnA� reklamnA� a PR aktivity.

 

Partner projektu: Donau-UniversitA�t Krems

DunajskA? univerzita v rakouskA� KremA?i (Donau-UniversitA�t Krems) je jednou z prvnA�ch a prA?kopnickA?ch institucA� v EvropA� v oblasti modernA�ho zpA?sobu univerzitnA�ho postgraduA?lnA�ho vzdA�lA?vA?nA�. A�Se svA?mi 17.000 absolventy z 90 zemA� je jednA�m z hlavnA�ch poskytovatelA? postgraduA?lnA�ch studijnA�ch kurzA? v EvropA�. DunajskA? univerzita kombinuje tA�mA�A� 20 let zkuA?enostA� s postupnA?m zavA?dA�nA�m vysoce kvalitnA�ch inovacA� a poznatkA? z oblasti vA?zkumA? a vA?ukovA?ch programA?. Dnes univerzita vyuA?A�vA? bohatA� zkuA?enosti v oblasti modernA�ch vA?ukovA?ch programA? pA�ipravovanA?ch na mA�ru a�� koncepty Blended Learning (kombinovanA? vA?uka) propojenA� dle vhodnosti s vA?ukovA?mi moduly e-Learningu a webinA?A�A?.

Zcela unikA?tnA� je pA�edevA?A�mA�Centrum aplikovanA�ho hudebnA�ho vA?zkumuA�(Zentrum fA?rA�Angewandte Musikforschung) se svA?mA�magisterskA?mA�kurzem hudebnA�ho managementu (Master Programme a�zMusic Managementa�?), kterA? byl zahA?jen v roce 2005 jako zcela prvnA� postgraduA?lnA� vA?ukovA? program v EvropA�. VA?uka rozloA?enA? do pA�ti semestrA? studenty z A�ad profesionA?lnA�ch hudebnA�kA? i manaA?erA? podporuje v pA�A�pravA� na A?spA�A?nA� mezinA?rodnA� kariA�ry v dneA?nA�m rychle se mA�nA�cA�m svA�tA� hudebnA�ho prA?myslu. A�

UniverzitnA� Centrum soudobA� hudby rovnA�A? nabA�zA� postgraduA?lnA� studijnA� programy soudobA� hudby,A�kterA� se zamA�A�ujA� na hlubokA� pochopenA� vA?voje hudebnA�ch smA�rA? po roce 1945. Ve spoluprA?ci s festivaly soudobA� hudby svA?m studentA?m z A�ad aktivnA�ch hudebnA�kA? i skladatelA? rovnA�A? umoA?A?uje rozvA�jenA� schopnostA� praktickA�ho hudebnA�ho experimentovA?nA� i hlubA?A�ho pochopenA� hudebnA�ch vA?razovA?ch prostA�edkA? soudobA?ch kompozic. CA�lem je studentA?m soudobou hudbu na rA?znA?ch A?rovnA�ch co nejvA�ce zpA�A�stupnit tak, aby jejA� interpretace byla pro nA� samozA�ejmostA� a mohli tak v rA?mci svA� profese samostatnA� rozvA�jet a realizovat nejrA?znA�jA?A� projekty soudobA� hudby.

RezidenA?nA� skladatel 2018 a�� Miguel Kertsman

A�a�zSkladatel a hudebnA�k Miguel Kertsman nA?m pA�inA?A?A� hudbu zakoA�enA�nou v evropskA?ch tradicA�ch vA?A?nA� hudby a brazilskA�m folkloru a�� neuvA�A�itelnou cestu A?asem a brazilskou hudebnA� historiA�a�� Je to hudba nepopsatelnA?, kterA? vzdoruje jakA�koliv kategorizacia�?A�(Rolling Stone)

VA�ce informacA� zde.

 

DEN SOUDOBA� HUDBY – 16.7.2018

 

Den soudobA� hudby probA�hA? jako souA?A?st projektu a�zHudebnA�k 21. st.a�?. Jeho souA?A?stA� je blok vA?uky hudebnho managementu s Miguelem Kerstmanem, panelovA? diskuze na tA�ma novA?ch trendA? a interpretace soudobA� hudby a dA?le pak individuA?lnA� workshopy soudobA� hudby. HlavnA�m partnerem, garantem i poradcem projektu je DunajskA? univerzita v KremA?i (Donau-UniversitA�t Krems) pod vedenA�m A�editelky univerzitnA�ho Centra soudobA� hudby, Dr. Evy Marie StA�ckler. A�

Tato pA�ednA� rakouskA? univerzita pro celA? projekt a�zHudebnA�k 21.st.a�? doporuA?uje rezidenA?nA� skladatele z A�ad pA�ednA�ch evropskA?ch souA?asnA?ch osobnostA�. CA�lem je studentA?m soudobou hudbu na rA?znA?ch A?rovnA�ch co nejvA�ce zpA�A�stupnit tak, aby jejA� interpretace byla pro nA� samozA�ejmostA� a mohli tak v rA?mci svA� profese samostatnA� rozvA�jet a realizovat nejrA?znA�jA?A� projekty soudobA� hudby.

V budoucnu se workshopy soudobA� hudby v TelA?i zamA�A�A� pA�edevA?A�m na studium dA�la hostujA�cA�ho rezidenA?nA�ho skladatele. AsA?astnA�ci tak budou mA�t moA?nost navA?zat spoleA?nA? tvA?rA?A� proces pA�A�mo s autorem a dA�ky jeho vedenA� zcela pochopit jeho hudebnA� A�eA?. I v letoA?nA�m roce je naA?A�m prvoA�adA?m cA�lem, aby A?A?astnA�ci akademie studovali alespoA? A?A?st libovolnA�ho soudobA�ho dA�la pro pochopenA� modernA�ch vA?razovA?ch prostA�edkA?, a vyuA?ili rovnA�A? moA?nost tvA?rA?A� prA?ce na vybranA?ch skladbA?ch rezidenA?nA�ho skladatele. TakA� letos byl jako rezidenA?nA� skladatel v TelA?i vybrA?n uznA?vanA? skladatel brazilskA�ho pA?vodu Miguel Kertsman, kterA? se svA?m otevA�enA?m pA�A�stupem, vA?eobecnA?m rozhledem a originA?lnA� pA?sobivou hudbou bude sympatickA?m prA?vodcem soudobA?m hudebnA�m svA�tem. Miguel Kertsman je rovnA�A? vedoucA�m postgraduA?lnA�ho vA?ukovA�ho programu hudebnA�ho managementu (M.A.) na DunajskA� univerzitA� v KremA?i. CelodennA� program Dne soudobA� hudby je volnA� pA�A�stupnA? pro veA�ejnost.

ProA? soudobA? hudba v TelA?i? Slova, kterA? vedou k zamyA?lenA�a��

John Cage:

a�zNechA?pu, proA? se lidA� bojA� novA?ch nA?padA?. JA? se bojA�m tA�ch starA?ch.a�?

Yefim Bronfman:

Soudobou hudbu miluji. Je to pro mne hudba, kterA? A?ije, kterA? souvisA� s naA?A� dobou, s tA�m, co proA?A�vA?me. Velmi rA?d objevuji novA�. Jsem doslova zvA�davA?. SoudobA? hudba je velmi dA?leA?itA?. JA? osobnA� cA�tA�m, A?e kontinuita se v hudebnA� tvorbA� musA� zachovat, jinak hudba jako takovA? zahyne. SoudobA? hudba je ale rovnA�A? nezastupitelnA? pro osobnA� umA�leckA? vA?voj. KdyA? hrajete soudobou hudbu a vrA?tA�te se k Beethovenovi, vnA�mA?te ho jinak. UvA�domA�te si, A?e Beethoven byl ve svA� dobA� jeA?tA� modernA�jA?A� neA? dneA?nA� soudobA� skladatelA�. Genialitu Beethovena, Mozarta a dalA?A�ch si uvA�domA�te o to vA�ce, kdyA? interpretujete hudbu novA�jA?A� a potom se k nim vrA?tA�te. NemusA�me pouze tradiA?nA� postupovat hudbou od starA?A�ch dob k souA?asnosti. Pokud ten proces otoA?A�te a postupujete od souA?asnosti k minulosti, objevA�te mnoho novA�ho. SoudobA? hudba nasvA�tA� hudbu starA?A� v novA?ch a zvlA?A?tnA�ch barvA?ch a mA?A?ete jA� tak pro sebe znovu objevit. SpoluprA?ce se soudobA?mi skladateli mne ale pA�edevA?A�m velmi bavA�. NovA� skladby pro mne pA�A?A� E.P. Salonen, JA�rg Widmann, Brigit Cheng, Magnus Lidberg a dalA?A�a�� SpoluprA?ce je takA� o jakA�si lidskA� chemii. VA�te, tyto skladatele mA?m velmi rA?d takA� jako pA�A?tele, jako lidskA� bytosti, se kterA?mi si rozumA�m. Jsou to mimoA�A?dnA� osobnosti a jejich hudba je velmi originA?lnA� a nezamA�nitelnA?. NovA? dA�la z tA�to spoluprA?ce vzeA?la z pA�A?telstvA�, vzA?jemnA� A?cty a vzA?jemnA�ho porozumA�nA�.

Alina Ibragimova:

Soudobou hudbu hraji A?asto a rA?da. V poslednA�ch letech jsem se jA� ale pA�A�liA? nevA�novala a najednou cA�tA�m, jak mi to chybA�. MA?m najednou velkou potA�ebu jA� znovu hrA?t a moA?nA? si nechat nA�kterA? dA�la na objednA?vku zkomponovat. TouA?A�m po nA�A?em novA�m, po novA� A�eA?i a novA?ch impulzecha��Chci nA�co, co opravdu pA�ichA?zA� z dneA?nA�ho svA�ta. SamozA�ejmA� vA?echna pA�ednA� dA�la klasickA�ho svA�tovA�ho repertoA?ru jsou stA?le relevantnA� i dnes. Ale jA? mA?m na mysli hudbu, kterA? skuteA?nA� pA�ichA?zA� od A?ijA�cA�ho A?lovA�ka, prA?vA� nynA�! A mA?m pA�edevA?A�m rA?da pA�A�pravu svA�tovA?ch premiA�r. Ten pocit vzruA?enA�, A?e tuto hudbu slyA?A�m a hraji poprvA�, a navA�c jako prvnA�. Je to tak vzruA?ujA�cA�! A�Je to proces, kterA? pA�ichA?zA� od samotnA�ho skladatele k nA?m hudebnA�kA?m a my jeho hudbu mA?A?eme spoleA?nA� oA?ivit a provA�st. Je to velmi zA?bavnA�. A�Proto se mi po soudovA� hudbA� nynA� trochu stA?skA?.

(Z rozhovorA? nA�kdejA?A� A�editelky FA?HA v TelA?i MarkA�ty VejvodovA� s Y. Bronfmanem a A.Ibragimovou pro A?eskA? rozhlas a A?asopis Harmonie)


Repertoár ke studiu:

V roce 2018 FČHA Telč otevírá studium repertoáru soudobé hudby pro všechna díla zkomponovaná po roce 1990. Rezidenční skladatel a vedoucí workshopů Miguel Kertsman účastníky povede k plnému pochopení kompozice i hudební řeči konkrétního díla. Vítané je také studium skladeb Miguela Kertsmana přímo pod autorovým vedením.

Seznam skladeb Miguela Kertsmana doporučených ke studiu:

  •   Four Choros & Lullabies for Flute & Piano
  •   Concerto for flute, strings and percussion (II. Mouvement)
  •   Concerto for Horn & Violin SHOFAR (II. Mouvement)
  •   Duo for Contrabass and Violoncello „STOP IT!“ (I. Mouvement)

Nahrávky ke stažení zde.

Zájemcům o studium skladeb bude notový materiál zaslán.

Partneři
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #